Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Sisteo, s.r.o. pre portál www.darcekove-vouchery.sk

Spoločnosť Sisteo, s.r.o., so sídlom: Svätoplukova 20, 90201 Pezinok, IČO: 48142913, DIČ: 2120080853, IČ DPH: SK 2120080853, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 103989/B, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.darcekove-vouchery.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu www. darcekove-vouchery.sk.

Sprostredkovateľ prevádzkuje Stránku www.darcekove-vouchery.sk a umožňuje Poskytovateľovi, aby predával Darčekové vouchery prostredníctvom tejto Stránky. Sprostredkovateľ má s konkrétnym Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie predaja Darčekového voucheru, v ktorom Poskytovateľ akceptuje predaj Darčekového voucheru prostredníctvom Stránky. Poskytovateľ sa zaviazal, že bude akceptovať Klientmi predložené Darčekové vouchery. Platobné operácie za účelom úhrady ceny Darčekového voucheru sa realizujú medzi Klientom a Poskytovateľom prostredníctvom Sprostredkovateľa, ktorý je na základe zmluvy s Poskytovateľom na to oprávnený.

Článok I

Vymedzenie základných pojmov

Pokiaľ nie je v Ponuke alebo v Darčekovom voucheri uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách: 

 1. Sprostredkovateľje spoločnosť Sisteo, s.r.o., so sídlom: Svätoplukova 20, 90201 Pezinok, IČO: 48142913, DIČ: 2120080853, IČ DPH: SK 2120080853, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 103989/B. Sprostredkovateľ sprostredkováva predaj Darčekového voucheru zo strany Poskytovateľa  Klientovi na Stránke;
 2. Stránkaje internetová stránka Sprostredkovateľa www.darcekove-vouchery.sk;
 3. Klientje fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpi Darčekový voucher na Stránke;
 4. Poskytovateľje osoba, ktorá predáva konkrétne Darčekové vouchery ponúkané na Stránke;
 5. Predmet sprostredkovania je sprostredkovanie predaja  Darčekového voucheru;
 6. Ponukaje ponuka predaja Darčekového voucheru uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, popis a opis Plnenia, hodnotu Darčekového voucheru, cenu Darčekového voucheru, dobu platnosti Darčekového voucheru, podmienky použitia Darčekového voucheru;
 7. Darčekový voucherje potvrdenie o práve Klienta voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal od konečnej ceny za Plnenie sumu  uvedenú na Darčekovom voucheri a to za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom Darčekovom voucheri, pričom kúpa Darčekového voucheru môže byť Poskytovateľovi preukázaná v elektronickej podobe; 
 8. Plnenieje tovar alebo služba uvedená v Ponuke alebo Darčekovom voucheri; 
 9. Stranysú Sprostredkovateľ a Klient;
 10. Účetje účet Klienta zriadený na Stránke po zaregistrovaní Klienta; 
 11. VOPsú tieto Všeobecné obchodné podmienky Sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa a Klienta, popr. Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.

Článok II

Objednávka a kúpa Darčekového voucheru

 1. Sprostredkovateľ zverejňuje na Stránke Ponuky na Darčekové vouchery, ktorých kúpu si Klient môže objednať a ktoré si Klient môže kúpiť. 
 2. Ponuka Darčekového voucheru je aktívna jej zverejnením na Stránke. Trvanie Ponuky, t.j. možnosti zakúpiť Darčekový voucher je stanovené dohodou medzi Poskytovateľom a Sprostredkovateľom a Poskytovateľ ani Sprostredkovateľ sa nezaväzujú k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky.
 3. Každý Klient si môže objednať ľubovoľný počet Darčekový voucherov, pokiaľ nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. Darčekový voucher je možné využiť iba jednorazovo, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
 4. Objednávka Darčekového voucheru a  jeho následná kúpa sa realizuje iba prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou. Pri spôsobe platby obyčajnou platobnou kartou alebo kreditnou kartou príde elektronický Darčekový voucher na e-mail Klienta do niekoľkých hodín. Pre okamžité zaslanie Darčekového voucheru je Klient povinný riadne dokončiť objednávku v banke. Až vtedy systém dostane informáciu o platbe a zašle Klientovi Darčekový voucher. Pri spôsobe platby prevodom príde elektronický Darčekový voucher na e-mail Klienta do niekoľkých hodín od pripísania platby na účet Sprostredkovateľa. V prípade objednávky vytlačeného Darčekového vouchera a doručenia poštou alebo kuriérom, príde Klientovi Darčekový voucher do niekoľkých dní.
 5. Momentom vyplnenia registračného formulára (pri nezaregistrovaných Klientoch) alebo vyplnením prihlasovacieho formulára na Stránke (pri Klientoch, ktorí majú zriadený Účet) Klient vlastne objednáva kúpu Darčekového voucheru (ďalej len „Objednávka“) a:
  •   Objednávka na kúpu Darčekového voucheru sa stáva záväznou až momentom uhradenia  ceny za Darčekový voucher Klientom postupom uvedeným na Stránke. Klient má právo zaplatiť za Darčekový voucher do ukončenia Ponuky.  Do uhradenia ceny za Darčekový voucher nevzniká Klientovi právo na vydanie Darčekového voucheru.
  •  Súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase Objednávky ako aj s podmienkami Ponuky;
 6. Sprostredkovateľ je poverený od Poskytovateľa na preberanie ceny za Darčekový voucher. 
 7. Pripísaním ceny za Darčekový voucher na účet Sprostredkovateľa, sa kúpa Darčekového voucheru zrealizuje. 
 8. Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Darčekového voucheru vydáva ako ich predajca Poskytovateľ. Klient berie na vedomie, že Sprostredkovateľ je len Sprostredkovateľom, nie je predajcom či poskytovateľom Plnenia či Darčekového voucheru.
 1. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Klienta.
 2. Záväzky vyplývajúce z kúpy Darčekového voucheru sa považujú za splnené poskytnutím Plnenia zo strany Poskytovateľa Klientovi s využitím Darčekového voucheru alebo neuplatnením Darčekového voucheru zo strany Klienta v dobe platnosti Darčekového voucheru.

Článok III

Práva a povinnosti

 1. Sprostredkovateľ najneskôr do 48 hodín od pripísania ceny za Darčekový voucher na bankový účet Sprostredkovateľa, odošle Darčekový voucher Klientovi elektronickou formou na mailovú adresu Klienta, ktorá bola uvedená v registračnom alebo prihlasovacom formulári. V prípade objednania vytlačeného Darčekového voucheru a jeho doručenia poštou alebo kuriérom, bude zároveň Darčekový voucher vytlačený a odoslaný poštou alebo kuriérom v čo najkratšom čase. Príplatok za doručenie poštou je 2,90 €, príplatok za doručenie kuriérom je 5,90 €. Príplatok za vytlačenie vouchera a balenie je 3 €. Príplatok za doručenie na dobierku je ďalších 1 €.
 2. Darčekový voucher (v tlačenej podobe resp. v  elektronickej podobe) je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Darčekového voucheru. 
 3. Sprostredkovateľ poskytuje Poskytovateľovi zoznam Darčekový voucherov za účelom vykonania možnej kontroly predloženého Darčekového voucheru zo strany Klienta Poskytovateľovi, s čím Klient súhlasí. 
 4. Klient je oprávnený použiť Darčekový voucher iba za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej Ponuke, v Darčekovom voucheri a prípadne v inštrukciách doručených Klientovi spolu s Darčekový voucherom. Doba platnosti Darčekového voucheru je vždy priamo uvedená na Darčekovom voucheri. 
 5. Ak Ponuka alebo Darčekový voucher stanovujú potrebu dojednania termínu medzi Poskytovateľom a Klientom na poskytnutie Plnenia (napríklad deň a hodinu rezervácie u Poskytovateľa stravovacej služby), Klient si dohodne spôsobom uvedeným v Ponuke alebo v Darčekovom voucheri (telefonicky, mailom a pod.) termín využitia Darčekového voucheru.
 6. Po uplynutí doby platnosti Darčekového voucheru stráca Klient nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z Darčekového voucheru (na tzv. zľavu) bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Darčekový voucher.
 7. Klient súhlasí, aby mu Sprostredkovateľ posielal na jeho email maily ako nástroj priameho marketingu. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Klient oprávnený kedykoľvek odvolať.   

Článok IV

Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ ako dodávateľ Darčekového voucheru ako aj dodávateľ Plnenia je zodpovedný:
  •  za kvalitu a rozsah Plnenia,
  •  za dodanie Plnenia,
  •  za naplnenie práv Klienta z Darčekového voucheru,
  •  za pravdivosť a úplnosť Ponuky a
  •  za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov, a to tak v súvislosti s kúpou Darčekového voucheru ako aj v súvislosti a poskytovaním Plnenia.
 2. Sprostredkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 1 tohto článku, čo Klient berie na vedomie. Sprostredkovateľ zodpovedá len za riadne a včasné dodanie Darčekového voucheru spôsobom podľa týchto VOP.
 1. Sprostredkovateľ ani Poskytovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Darčekového voucheru a nie sú ani povinní poskytnúť Klientovi náhradný Darčekový voucher. 

Článok V

Podmienky reklamácie

 1. V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží Darčekový voucher, alebo Darčekový voucher obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke alebo Darčekový voucher bude mať iné vady, Klient môže vady reklamovať. Klient je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu: info@darcekove-vouchery.sk  Lehotana vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia Darčekového voucheru a v prípade, že Darčekový voucher nebude doručený, tak 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie Darčekového voucheru. Pokiaľ Klient neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.
 2. Sprostredkovateľ je povinný odstrániť vady podľa bodu 1.do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Klient oprávnený od kúpy odstúpiť.
 3. V prípade, že Klient (kupujúci - spotrebiteľ) nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa Klient (kupujúci - spotrebiteľ) obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má Klient (kupujúci - spotrebiteľ) právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Klient (kupujúci - spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke mhsr.sk). Klient (kupujúci - spotrebiteľ) je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

Článok VI

Odstúpenie od kúpy, zánik Objednávky, kúpy Darčekového voucheru

 1. Klient je oprávnený odstúpiť od kúpy Darčekového voucheru bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia Darčekového voucheru elektronickou formou, pokiaľ Darčekový voucher nebol použitý. Ak si Klient kúpi Darčekový voucher, na základe ktorého mu má byť poskytnuté Plnenie, ktoré sa má uskutočniť pred uplynutím doby na odstúpenie podľa prvej vety tohto ustanovenia, je Klient oprávnený odstúpiť od kúpy Darčekového voucheru bez uvedenia dôvodu len do momentu začiatku Plnenia. Odstúpenie od kúpy v zmysle prvej vety je možné uplatniť cez tento storno formulár e-mailom z e-mailovej adresy z ktorej bol Darčekový voucher objednaný na adresu info@darcekove-vouchery.sk, pričom v správe musí byť identifikovaná Ponuka, čísla a počet Darčekový voucherov, od kúpy ktorých chce Klient odstúpiť. Klientovi bude vrátená platba späť na účet z ktorého bola platba evidovaná.
 2. V prípade, že Klient neuhradí cenu za Darčekový voucher v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu Darčekového voucheru bez ďalšieho zanikajú.
 3. Sprostredkovateľ má právo stiahnuť Ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak bola medzičasom vykonaná  kúpa Darčekový voucherov vo vzťahu k takejto Ponuke, tie sa rušia, pričom Klient berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade cenu za Darčekový voucher ním uhradenú mu vráti buď Poskytovateľ, pričom toto plnenie je povinný Klient od Poskytovateľa prijať, alebo Sprostredkovateľ. Klient je oprávnený vrátenie ceny za Darčekový voucher vymáhať vždy len od Poskytovateľa. Cena za Darčekový voucher bude Klientovi vrátená do 14 dní od stiahnutia Ponuky zo Stránky,a to na účet Klienta, z ktorého vykonal predmetnú úhradu. 

Článok VII

Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

 1. Klient poskytuje Sprostredkovateľovi ako prevádzkovateľovi osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Klienta v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, a to za účelom predaja Darčekových voucherov a na marketingové a reklamné účely Poskytovateľa a Sprostredkovateľa. V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, vyhlasuje Klient, že bol na túto skutočnosť upozornený a súhlasí aj so spracúvaním týchto údajov.
 2. Klient súhlasí s tým, aby Sprostredkovateľ osobné údaje Klienta v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, poskytoval a sprístupňoval Poskytovateľom, od ktorých si Klient kúpi Darčekový voucher, a to za účelom poskytnutia Plnenia v zmysle Darčekového voucheru, ako aj na marketingové a reklamné účely Poskytovateľa. Sprostredkovateľ informoval Klienta, že bez jeho súhlasu s poskytnutím osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, nie je možné poskytnúť Plnenie v zmysle Darčekového voucheru.
 3. Klient súhlasí so zasielaním informácií a noviniek zo strany Sprostredkovateľa a Poskytovateľa súvisiacich so službami Sprostredkovateľa či Poskytovateľa na adresu Klienta.
 4. Súhlas Klienta podľa bodu 1. a 3. tohto článku platí až do doby, kým tento súhlas Klient neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne alebo e-mailom.
 5. Poučenie dotknutej osoby (Klienta) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: Dotknutá osoba (t.j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva prevádzkovateľ informačného systému v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobne údaje o nej spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhy až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presne informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba ma ďalej právo u prevádzkovateľa písomne namietať voči: spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu; využívaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku; poskytovaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba má ďalej právo: u prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracovaniu jej osobných údajov bez jej súhlasu, aj keď sa súhlas v zmysle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) a g) zákona o ochrane osobných údajov nevyžaduje, a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a pravom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; u prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov; pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba. Nakoľko dotknutá osoba nemá povinnosť svoje osobne údaje prevádzkovateľovi poskytnúť, je oprávnená svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Prevádzkovateľ si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to prostredníctvom oprávnených osôb. Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo menenia, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, sú však povinní tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Článok VIII

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Sprostredkovateľ  zverejňuje VOP na Stránke.
 2. Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
 3. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.6.2018.