Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy

Sisteo s.r.o.,Svätoplukova  20, 90201 Pezinok, IČO 48142913

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy.

  a) Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Toto právo platí len v prípade, pokiaľ tovar nebol využitý – darčekový voucher nebol uplatnený.

  b) Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

  c) Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte vopred o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným e-mailovou správou do e-mailovej schránky : info@darcekove-vouchery.sk, následne zasielate písomné vyhlásenie v listovej forme, ktoré je priložené k vrátenému (zaslanému) tovaru, v ktorom je potrebné uviesť Vašu požiadavku a spôsob riešenie odstúpenia od zmluvy (výmena tovaru alebo vrátenie finančných prostriedkov za dodaný tovar s uvedením čísla účtu, na ktorý majú byť finančné prostriedky za vrátený tovar poukázané).

Zásielku s vráteným tovarom ako aj s Vašim písomným stanoviskom (vyjadrením) zasielate na adresu spoločnosti : Sisteo s.r.o.,Svätoplukova  20, 90201 Pezinok. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte na e-mail : info@darcekove-vouchery.sk alebo na telefónne číslo : 0905 759 691. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  a) po odstúpení od zmluvy pred dodaním tovaru Vám vrátime všetky finančné plnenia (platby) ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

  Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu : Sisteo s.r.o.,Svätoplukova 20, 90201 Pezinok prevodom na účet, ktorý bude uvedený v sprievodnej korešpondencii, priloženej k vrátenému tovaru resp. formou, ktorú si požiadate a uvediete v odstúpení od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

  Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, a než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru.