Osobné údaje

Práva a povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov určuje najmä zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Ich stručná sumarizácia.

Vymedzenie pojmov :

Používateľ – kupujúci (dotknutá osoba)

Prevádzkovateľ – predávajúci – spoločnosť Sisteo s.r.o., Svätoplukova 20, 902 01 Pezinok,           IČO 48142910

Prevádzkovateľ (predávajúci) spracúva len tie osobné údaje, ktoré mu používateľ (kupujúci) dobrovoľne poskytne. Sú to  meno, priezvisko, titul, dodacia alebo fakturačná adresa (ulica, číslo domu, mesto, PSČ) e-mailová adresa, telefónne číslo - údaje poskytnuté pri registrácii alebo jedno rázovom nákupe na www.darcekove-vouchery.sk

Prvotné údaje získava prevádzkovateľ (predávajúci) z registračného formulára na www.darcekove-vouchery.sk ,  ďalšie údaje môže používateľ  (kupujúci) zadať a aktualizovať po prihlásení do systému. Prevádzkovateľ (predávajúci) sa nesnaží získať iné údaje o používateľovi ( kupujúcom), ako tie, ktoré on sám do systému zadá alebo prácou so systémom vytvorí.

K osobným údajom majú prístup len administrátori prevádzkovateľa (predávajúceho) a pracovník resp. pracovníci prevádzkovateľa (predávajúceho),  ktorý objednávky spracovávajú. Osobné údaje prevádzkovateľ (predávajúci) nezverejňuje a poskytuje ich len prepravným spoločnostiam, ktoré používateľovi (kupujúcemu) objednaný tovar doručujú.

V prípade povinnosti vyplývajúcej zo zákona, sprístupní prevádzkovateľ (predávajúci) osobné údaje tretej osobe (polícia, prokuratúra) len v zmysle a znení zákona.

Z dostupných údajov môže prevádzkovateľ (predávajúci) vytvárať súhrnné štatistiky, ktoré ale neobsahujú osobné údaje a nie je podľa nich možné nikoho identifikovať. Tieto štatistiky môžu byť ďalej ľubovoľne použité pre interné potreby prevádzkovateľa (predávajúceho) v záujme rozvoja jeho obchodu.

Údaje sú u prevádzkovateľa (predávajúceho) v bezpečí, o čo sa maximálne prevádzkovateľ (predávajúci) snaží, používa príslušné technické, elektronické, organizačné a personálne opatrenia, aby sa predišlo akémukoľvek neoprávnenému prístupu k informáciám používateľa (kupujúceho). Údaje prevádzkovateľ (predávajúci) zálohuje, informačný systém nepretržite monitorujeme, servery sú umiestnené v prostredí s kontrolovaným prístupom.

Za pravdivosť údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol čiže používateľ (kupujúci). Ak je v údajoch chyba, alebo sa zmenili, údaje aktualizuje používateľ(kupujúci) v nastaveniach konta používateľa (kupujúceho) po prihlásení do systému.

Používateľ (kupujúci) svoje údaje môže zmeniť v nastaveniach svojho konta po prihlásení. Ak chce odstrániť všetky osobné údaje, musí si zrušiť konto. Ak chce zrušiť svoje konto je potrebné napísať na e-mailovú adresu prevádzkovateľa (predávajúceho) info@darcekove-vouchery.sk a požiadať o zrušenie konta.

Niektoré práva používateľ (kupujúci) napr. opravu alebo vymazanie údajov môže uplatniť prostredníctvom nastavení svojho konta alebo prostredníctvom webu www.darcekove-vouchery.sk . Ohľadom oprávnených žiadostí používateľa (kupujúceho), ktoré nie je možné realizovať automatizovane prostredníctvom webu www.darcekove-vouchery.sk , môže používateľ (kupujúci) kontaktovať prevádzkovateľa (predávajúceho) prostredníctvom kontaktov prevádzkovateľa (predávajúceho) uvedených na stránkach www.darcekove-vouchery.sk . Ak chce používateľ (kupujúci) požiadať prevádzkovateľa (predávajúceho) o informácie alebo iné úkony, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov používateľa (kupujúceho), je potrebné poslať prevádzkovateľovi(predávajúcemu)  žiadosť, pričom prevádzkovateľ (predávajúci) môže vyžadovať dodatočnú identifikáciu osoby.

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý poskytne používateľ (kupujúci) poskytovateľovi (predávajúcemu) môže byť odvolaný zrušením konta používateľa (kupujúceho) a písomným oznámením na e-mailovú adresu prevádzkovateľa (predávajúceho) : info@darcekove-vouchery.sk .

Prevádzkovateľom (predávajúcim)  informačného systému www.darcekove-vouchery.sk je spoločnosť Sisteo s.r.o. so sídlom Svätoplukova 20, 902 01  Pezinok, IČO 48142910.

Používateľ(kupujúci) informačného systému www.darcekove-vouchery.sk  súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ (predávajúci) spracúval jeho osobné údaje v uvedenom rozsahu na účely spracovania objednávok, fakturácie a zaslanie tovaru na určenú adresu. Súhlas je platný na dobu neurčitú a používateľ (kupujúci tzv. dotknutá osoba) ho môže kedykoľvek odvolať.

Sisteo  s.r.o.