Menučka:

Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných, údajov v spoločnosti a informácie poskytnuté prevádzkovateľom 

v zmysle nariadenia GDPR („General Data Protection Regulation”) nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018 a 18/2018 Zákona o ochrane osobných údajov ďalej v texte len ako („Zákon a GDPR”) a (ďalej aj len ako „Podmienky“)

1. Prevádzkovateľom  podľa týchto podmienok sa rozumie:

Obchodná spoločnosť SISTEO, s.r.o., Svätoplukova 20, 902 01 Pezinok IČO: 48 142 913, v mene, ktorej koná Ing. Kamila Slašťanová (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Dodržiavame pravidlá  a preto je ochrana vašich osobných údajov ďalej v texte len ako („OÚ“)  pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli https://menucka.sk/ dotknutá osoba  poskytuje súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav svojej vôle vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle GDPR a zákona.

       1.1 Dotknutou osobou podľa týchto podmienok sa rozumie:

Návštevník  predmetnej webovej stránky, budúci zákazník, zákazník, každá fyzická osoba, ktorej OÚ spracováva prevádzkovateľ.

2. Účel  spracúvania OÚ, právny základ, kategória  OÚ, lehota na vymazanie a zverejňovanie.

 

 P.č. Kategória OÚ Účel spracovania Právny základ spracovania Lehota na vymazanie OÚ ZverejnenieOÚ
1.

e-mail 

Marketing

Účelom spracúvania OÚ  je zasielanie newslettrov (noviniek).  

v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

5 rokov od udelenia súhlasu/do odvolania súhlasu

Nezverejňujú sa

2.

meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt., podpis,  adresa (údaje uvedené v žiadosti)

Uplatňovanie práv a dotknutých osôb

Účelom spracúvania OÚ je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní OÚ  a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

 

5 rokov od vybavenia žiadosti 

 

Nezverejňujú sa

3.

i) telefónne číslo, e-mail, 

ii) meno, priezvisko, titul, zamestnanca, pozícia zamestnanca, podpis

Zmluvy 

i) Účelom spracúvania osobných údajov je kontaktovanie prevádzkovateľa za účelom registrácie reštaurácie

ii) Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava návrhov zmlúv (oferta), ich uzatváranie (akceptácia) a evidencia zmluvných vzťahov rôzneho druhu

 i) a ii) V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. 

b) Nariadenia

i) 1 mesiac od prijatia e-mailu 

ii) 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

Nezverejňujú sa

4.

IP 

Dátum a čas vyvolania, názov vyvolanej stránky, IP adresa dopytujúceho zariadenia, odkazujúca URL adresa (URL adresa zdroja, z ktorého ste sa dostali na naše webové stránky),

Cielená reklama 

- poskytovanie personalizovanej  reklamy s  využitím aplikácií na remarketing napr. 

Google Analytics (anonymizované údaje)

Facebook pixel

 

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

180 dni pixel, 365 Facebook  stránky (najstaršie sa premazávajú)

2 roky Google Analytics

 

IP 

Dátum a čas vyvolania, názov vyvolanej stránky, IP adresa dopytujúceho zariadenia, odkazujúca URL adresa (URL adresa zdroja, z ktorého ste sa dostali na naše webové stránky),Poloha zariadenia(tablet, telefón, pc)  pripojeného do siete daného návštevníka)

Lokalizačné Cookies  

Účelom je zistenie polohy návštevníka stránky, ale iba za podmienky, že návštevník odsúhlasil lokalizáciu. Webová stránka poskytne návštevníkovi informácie o najbližšej reštaurácií v danom meste.

 

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

3 roky

 

Nezverejňujú sa

Fotografia, rozhovor, meno a priezvisko, pozícia 

Magazín

Účelom spracúvania osobných údajov je tvorba elektronického seriálu Menučka magazín, ktorý informujú verejnosť masovokomunikačnými prostriedkami  a to o veciach verejných z prostredia gastronómie.

Zverejňovanie fotografii v elektronickom časopise Menučka magazín z rozhovorov, verejných, kultúrnych a spoločenských podujatí, na ktorých sú zachytené podobizne dotknutých osôb.

Účelom je utváranie podmienok na kultúrnu, osvetovú, záujmovú a činnosť a na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ (zvýšenie záujmov obyvateľov o organizované podujatia).

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) v spojitosti s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018

 

10 rokov 

 

Magazín, sociálne siete, webové stránky prevádzkovateľa

5.

titul, meno, priezvisko, adresa a v prípade cudzinca (druh pobytu), číslo bankového účtu, údaje o platbách, telefónne číslo, e- mail, podpis

Účtovné doklady

Vedenie účtovníctva je  štandardný ekonomický informačný systém, jadrom ktorého je účtovníctvo. Do predmetného IS zahŕňame aj spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie, vykonávanie auditov

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

10 rokov

Nezverejňujú sa

 

6.

IP 

Dátum a čas vyvolania, názov vyvolanej stránky, IP adresa dopytujúceho zariadenia, odkazujúca URL adresa (URL adresa zdroja, z ktorého ste sa dostali na naše webové stránky).

Cielená reklama 

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie personalizovanej  reklamy s  využitím aplikácií na remarketing napr. Facebook pixel

 

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

180 dni pixel, 365 Facebook  stránky (najstaršie sa premazávajú)

 

Nezverejňujú sa

7.

i)  anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku, dátum a čas zaslania požiadavky, názov prezeranej stránky resp. súboru, linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali, prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa, operačný systém, ktorý užívateľ používa, časové pásmo a poloha. Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný, Id, obsah profily užívateľov.

ii ) 

web obsahuje aj  loga jednotlivých sociálnych sietí tzv. pluginy.

iii) Ip dátum a čas vyvolania, názov vyvolanej stránky, IP adresa dopytujúceho zariadeniam odkazujúca URL adresa (URL adresa zdroja, z ktorého ste sa dostali na naše stránky)

Online prostredie 

Prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach.

 i) Účelom spracúvania osobných údajov je prevádzkovanie vlastných profiloch na sociálnych sieťach  a komunikácia s vami ako zákazníkmi na sociálnych sieťach napr. LinkedIn/Facebook/Instagram. 

Na ochranu  OÚ dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností. Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

 

ii) Účelom je spracovanie štatistických  údajov. Údaje sa nezbierajú pokiaľ dotknutá osoba na logá neklikne a tým nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá dotknutá osoba akceptuje komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím sa vytvorí odkaz.

Iii) účelom spracovania IP adresy je zabezpečenie hladkého vytvorenia pripojenia zabezpečenia komfortného využitia našej webovej stránky aplikácie, vyhodnotenia systémovej bezpečnosti a stability.

Pri každom prístupe na webové stránky/aplikácie zašlú informácie prostredníctvom príslušného internetového prehliadača vášho príslušného koncového zariadenia na server našej webovej stránky/aplikácii a dočasne sa uložia v protokolových súboroch, takzvaných prihlasovacích súboroch

i) Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 

 

 

 

iii) článok 6 ods. 1písm. f) Nariadenia

 

 

 

 

 

i)  365 dní  štatistické údaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) každý prevádzkovateľ sociálnej siete si určuje dĺžku spracovania OU s vo svojich podmienkach

iii) IP sa uchováva u prevádzkovateľa internetového pripojenia

 

 

 

 

 

i) – iii) 

Nezverejňujú sa

8.

meno, priezvisko, titul,  podpis,  pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), faxové číslo (firemné), e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa

Evidencia zástupcov zamestnancov odberateľov a dodávateľov

Vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

 

10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

 

Nezverejňujú sa

 

3. TRETIE STRANY

3.1 OÚ sú spracúvane našimi zamestnancami, ktorí  boli náležite poučení ako majú s OÚ nakladať ako i podpísali dohodu o mlčanlivosti.

3.2  Vaše OÚ môžu byť poskytnuté tretím stranám. Počas spracovania objednávky a plnenia zo zmluvy sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako bankám, účtovnej spoločnosti, partnerom a podobne napr.: 

 • Google LLC - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (nástroje pre on-line marketing),
 • Google Analytics - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (štatistiky),
 • Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing), Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States,
 • Facebook Pixel, Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States,
 • INSTAGRAM (marketing), Instagram LLC, ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, United States,
 • Microsoft Corporation, Redmont 980 52 Washington, United States  (sociálna sieť LINKEDIN),
 • YOUTUBE, LLC. (marketing), YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States, 
 • The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, United States (aplikácia Mailchimp),
 • Účtovná spoločnosť, advokátska kancelária, 
 • SuperFaktúra, s.r.o., Pri suchom Mýte 6, Bratislava
 • Aplikácia – Google, IOS,
 • Programátori, webhosting.
 • Pay Pal. 
 • Slovenská pošta.

4. MLADŠÍ AKO  16 ROKOV

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva OÚ na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Tento portál nie je priamo určený osobám mladším ako 16 rokov.

5. DOBA SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ spracúva OÚ len  nevyhnutný čas a dodržiava pri tom zásady spracúvania OÚ. V prípade, ak nám bol udelený súhlas tak po dobu udelenia súhlasu, alebo odvolania súhlasu. V prípade, ak spracúvame OÚ na základe zákona napr. účtovné doklady, tie spracúvame po dobu 10 rokov. 

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

Ďalšie spracovanie OÚ nad rámec uvedených lehôt vykonáva prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú. Presná špecifikácia je uvedená čl. 2 pri každom jednotlivom účele spracúvania OÚ.

6. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k OÚ sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú za spoločnosti, ktoré  zabezpečujú primeranú úroveň ochrany. 

Tento prenos sa uskutočňuje iba za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR.

7. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie a to prostredníctvom Facebook Pixel a použitím meracieho kódu Google Analytics. Prevádzkovateľ využíva tieto aplikácie za účelom optimalizácie  svojich stránok. 

Google Analytics je analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Je možné použiť súpravu súborov cookies a zhromažďovať informácie a štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov v službe Google. Viac o „cookies“ nájdete v ods. 11.

Facebook Pixel je kód, ktorý je umiestnený na našej webstránke. Pomocou súborov cookies, ktoré vložia automaticky do prehliadača zákazníka, dokážeme sledovať Vaše správanie na vašom webe. Facebook Pixel nám ponúka informácie o konverziách z vašich reklám na Facebooku, ponúka možnosť remarketingu zákazníkov, ktorí náš web už navštívili, ale je vhodný aj na budovanie publika. Viac o „cookies“ nájdete v ods. 11.

8. IP ADRESA  

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

IP adresu možno z hľadiska ochrany OÚ označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa sa stáva OÚ ak:

IP adresa je OÚ, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…),

 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje,
 • dynamická IP adresa bude považovaná za OÚ v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za OÚ (napr. meno, priezvisko, e-mail a pod.).

9.  BEZPEČNÝ  PRENOS ÚDAJOV 

Vaše OÚ sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. OÚ v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené  primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

10. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

Právo na opravu.

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

Právo na výmaz.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ ak sa to týka priameho marketingu vrátane profilovania,  
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,  alebo
 • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

Právo na prenosnosť údajov.

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená  jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Dotknutá osoba svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania OÚ založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Právo na prístup k informáciám.

Dotknutá osoba  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa OÚ nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá soba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ dotknutej osobe spôsobom akým požiadala alebo podľa jej požiadavky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dotknutú osobu verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétnu dotknutú osobu. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany OÚ.

Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou.

Dotknutá osoba podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu OÚ slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. Číslo: +421 /2/ 3231 3214; email: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebne, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poplatok), resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

11. COOKIES

11.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookies a podobné technológie (ďalej len „cookies“ alebo „súbory cookies“).

11.2 Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Kategória 1
Nevyhnutné /nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre využívanie  našich webových stránok a používanie ich funkcii. Bez týchto cookies nemôžu fungovať služby ako nákupní košík nebo elektronická fakturácia. Cookies v tejto kategórii musí byť stále zapnuté. Sú nutné pre základnú funkciu webovej aplikácie a jej bezpečné fungovanie. Vzhľadom k tomu, nie je možné ju vypnúť a pre ich ukladanie nie je  potrebný súhlas.

Kategória 2
Funkčné cookies
Tieto cookies slúžia k  zvýšeniu funkčnosti a personalizácii, umožňujú našim webovým stránkam pamätať si vaše voľby pri prehliadaní. V cookie môžeme napríklad uložiť vaši geografickou polohu, aby bolo zaručené, že budeme zobrazovať webové stránky lokalizované pre vaši oblasť. Tiež si môžeme pamätať prvky ako veľkosť textu, písma a ďalší prispôsobiteľné prvky webu. Tieto cookies sa taktiež môžu používať k sledovaniu toho, aké produkty ste si už prehliadali, aby nedochádzalo k zbytočnému opakovaniu. Informácie zhromažďované týmito cookies vás osobne neidentifikujú.

Kategória 3
Výkonové (štatistické)
Tieto cookies slúžia k zhromažďovaniu informácii o tom, ako používate naše webové stránky. Pomáhajú nám určiť, ktoré stránky nečastejšie navštevujete. Dáta používame k optimalizácii našich webových stránok a k zjednodušení orientácie na nich. Tieto cookies rovnako slúžia k informovaniu partnerských subjektov o tom, že ste na niektorý z našich webov prešli zo stránok partnera a pokiaľ vaša návšteva pokračovala nákupom produktu alebo služby od nás, vrátane detailov o nakúpenom produkte alebo službe. Všetky informácie zhromaždené týmito súbormi cookie sú združované, a sú teda anonymné.

Kategória 4
Cookies tretích strán
Na stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole. Príkladom toho je, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Stránka nemôže mať ani kontrolu nad ukladaním, ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto tretích strán.

11.3 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, ktoré sa na https://menucka.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Potup pri odstranení cookies:

V programe Internet Explorer 

 1. V ponuke „Nástroje" vyberte položku "Možnosti internetu"..
 2. Kliknite na kartu "Ochrana osobných údajov".
 3. Teraz môžete nastaviť bezpečnostné nastavenia pre internetovú zónu. Tu nastavíte, či a ktoré súbory cookies sa majú prijať alebo zamietnuť.
 4. Pomocou tlačidla "OK" potvrdíte vaše nastavenie.

V programe Google Chrome: 

 1. V lište symbolov prehliadača kliknite na ponuku Chrome na  pravej časti obrazovky. 
 2. Teraz zvoľte "Nastavenia".
 3. Rozklikne sa Vám modrá lišta, kde na v ľavom rohu obrazovky znova kliknete na "Nastavenia" a na položku „rozšírené“.
 4. V časti "Ochrana súkromia a zabezpečenia" kliknite na položku "Nastavenia obsahu".
 5. V časti "Cookies" môžete pre cookies vykonať nasledovné nastavenia.
 • Vymazať Cookies.
 • Štandardne blokovať Cookies.
 • Po ukončení prehliadača štandardne vymazať súbory cookies a údaje webových stránok.

Využívame tieto cookies.

 Domain

Cookie name

Cookie value

CookieExpires

.menucka.sk

_ga

GA1.2.665412192.1564129234

2021-6-25 10:21:26

.menucka.sk

_gid

GA1.2.1508379846.1564129234

2019-6-27 10:21:26

.menucka.sk

_hjid

f697bfb7-ddfc-4b6b-888f-d521b5bf5f68

2020-6-25 10:20:35

.menucka.sk

_hjIncludedInSample

.menucka.sk

locationLat

48.806667

2022-3-21 10:21:18

.menucka.sk

locationLng

19.642222

2022-3-21 10:21:18

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania OÚ, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
názov obchodnej spoločnosti: SISTEO, s.r.o.
sídlo: Svätoplukova 20, 902 01 Pezinok
IČO:  48 142 913
Kontaktné údaje: e - mail/tel. číslo.: kamila@sisteo.sk / 0905 759 691

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
názov obchodnej spoločnosti: KROČKA & PARTNERS s.r.o
sídlo: Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava
Kontaktné údaje: e – mail: dpo@krockapartners.sk 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto aktualizované  informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 05.09.2019. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.